Search for word meanings

Type a word into the search form to find its meaning.

For example: credit bank insurance law

What is Oabdius

Oabdius

Oabdius ("o-ab'-di-us", Codex Alexandrinus: "Oabdios", Codex Vaticanus: "eios", Fritzsche: "Ioabdios", omitted in the King James Version) was one of the sons of Ela, who had separated from their "strange wives" (1 Esdras 9:27) = "Abdi" of Book of Ezra 10:26.

Wikipedia
Words that can be made up of words Oabdius
abiu abo abs abd adios ado ads aid aidos aids ais aob aoi asb asbo asd asi asio aso asu audio aus bad bai bais bao bas bda bds bdsa baud bia bias bid bida bids bio bios bis boa boas bod boi bsi bso bud buda budi bui bus dab dabs dais das dau daub dba dbs dias dib dibs dis diu doa doab dob dobu doi dos dou douai doubs dsa dso dub dubai dubois dubos dui duo duos iadb ias iba ibd ibo ibs ida idb ido ids idu ios iou isd iso isa isba iud ius oas oau oba obi obis obs obuda oda odas odi odia ods odus osa osb osd osi oud oui ouida sad sadi sado said sab sau saud saudi sba sbu sda sdi sib sid sob soba sod soda sou sub sud sui suo uas ubi uda udi udo usa usb usda usia uso audi bsa aibo abi bos suda iaso idas baius aud iao bisu dua sai adb saoi budai isdb uis aiud isb iab uia abdi aui dai dosa iad aod soa boids osu dsu bsu sbd bdo aio isu adi isbd soi aidu busi obd abu uba dasi dabo sbi aib osia aou bosi sibu sudo sdb bdu iub dia sida odb ous ousa idsa uob dbi oua oai dsi sabu badou siba uid sao adsi obu sdio uia uai siu suid baidu ibas aisb ibos dio dbus obuasi basud dus dsb siod souda udasi bosu oid daiso adu ibu aiu obia dabus sdo bdi usi dois aisd udb usoi boai disa biad ioa ois ados busia dbu soi ausd bosa iua ibsa abus oia abos isabu sua sdu diba suba sadu iob bous uod oib dabou uib bosau sido soa badi iusd sabo uis sdba biu odu bisa abdo aub aosd ubid bisd daos diso dobi oab bua oubs usab aos baiso busa budoia boiu bosia isua usba obus obid uos abus ubd dosi bois abod sao uasd bau osdi sbia abis aboud ousd basi uad duas boda oiba sabio siau asido iod bodi uds sudi oisd uisd dios budo boua dabu oua auo adso dbsa budia oad abids basu asud adib oids sudai sdau abui osubi doub subo diou dasb saou budos bou buais bidos badu sio baudo sbo diab siou buo saidu sabou odai sobu ubiad isao siab asod suio saib bidu dbo sadb dibo souba idou doba diabo duba uoa ubida sibo iduo bido ibus abid iasd absu osba ubs dusa iad daou isoda sabi oisu odu dsba doas basuo isod badis daio ousia sidab dius aidb boadi dasu asui boia souad odis diaso dusi bodia baodu isda dibao biao biosd adbi basu busad boadu audo ubos buad abudi abou abidu adou aiso asbu suboi oiu soud abdui bodu bodiu ubo osai dubas auis diao bodai asobi adio sdib baid buis oasi bsida sia biso bado adso dabi odis dousa saibou adibo iuo usoa dibusa baudis oai subi dabis suia sbida disu adibou obdu
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z